02  Inovace vzdělávacích programů Gastronomie a hotelnictví a Cestovní ruch pro denní i dálkovou formu vzdělávání

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Cílem práce na inovaci stávajícího vzdělávacího programu je změnit vyučovací proces na škole tak, aby se u studentů rozvíjely klíčové kompetence v rovnováze se zvládáním vědomostí. Inovovaný vzdělávací program bude nástrojem k dosahování vzdělávacích cílů zaměřených na rozvoj samostatnosti a konkurenceschopnosti studentů na trhu práce.
V přípravné fázi projektu bylo vytipováno 10 předmětů, které budou inovovány průřezově všemi ročníky. Jedná se o:
· management,
· marketing,
· finanční matematika,
· aplikovaná psychologie,
· informační technologie,
· zařízení provozoven,
· nauka o výživě,
· technika obsluhy a služeb,
· technika cestovního ruchu,
· lázeňství.
Pro kvalitní výstupy, které budou v souladu s nejnovějšími trendy, budou pedagogům zakoupeny potřebné odborné publikace a technické vybavení.
Do inovace vzdělávacích programů budou zapojeni odborníci z praxe v roli metodiků. Metodici budou spolupracovat s vedením projektu i odbornými pracovníky z řad pedagogů zpracovávajících inovaci vzděl.programů.
Pro všech 10 vytipovaných předmětů bude vytvořen průvodce předmětem, zákl. e-learningová forma výuky daného předmětu,skripta a soubor případových studií.
K inovaci vzdělávacích programů a jejich maximálnímu přiblížení praxi bude využit i moderní informační a rezervační systém, se kterým pracují cestovní kanceláře a hotely. Efektivita inovovaných vzděl.programů bude také výrazně podpořena vybudováním fiktivní kanceláře/firmy (viz.KA3).

Výstup klíčové aktivity:
Výstupem aktivity č. 2 (KA2) bude základní e-learningový webový portál přístupný pro všechny účastníky cílové skupiny jako podpora výuky. V databázi portálu budou studijní a cvičební texty, podklady pro případové studie, příprava pro prověřování vědomostí, podpora domácí přípravy, samostudia, využití při dlouhodobější nepřítomnosti studenta ve škole.
Aktivita je zaměřena na zkvalitnění a inovaci 10 vybraných vyučovaných předmětů, aktualizaci stávajících výukových materiálů, zlepšení zhodnocení získaných poznatků studenty a transfer teoretických poznatků do praxe.
Výstup ke každému modulu bude:
1. Průvodce modulem - obsahuje přehled probíraných témat, základní a doporučenou
    literaturu, podmínky hodnocení
2. Skripta pro vnitřní potřebu školy - v rozsahu 50 - 60 stran A4 textu včetně tabulek a grafů
    ( min. rozsah pro modul s dotací 2hod.týdně a jedno studijní obd.)
Každá kapitola bude obsahovat:
- klíčová slova (pojmy k zapamatování v úvodu)
- text
- shrnutí
- kontrolní otázky
3. Soubor případových studií ( min. 10)
Všechny výstupy budou v elektronické podobě uloženy v centrálním úložišti dat školy
( webový portál s povinností se nalogovat, IT specialista školy bude portál spravovat)

Harmonogram aktivity:
7/2012 až 6/2013 ( pilotní výuka 1.2.2013 - 31.1.2014)
Odborní pracovníci inovace předmětu - zpracovatel studijních opor zpracují počáteční přípravu inovace v rámci DPP již v červenci a srpnu 2012.